Jestliže dlužník nesplnil to, co je mu uloženo v exekučním titulu (např. soudní rozhodnutí, platební rozkaz, trestní příkaz, notářský zápis apod.), pak nutno přistoupit k exekučnímu vymáhání pohledávky v exekučním řízení prostřednictvím exekutorského úřadu. Exekuce k vymožení dluhu se zahajuje návrhem, nyní terminologicky exekuční návrh, dříve návrh na nařízení exekuce. Případně lze také navrhnout zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti dlužníka. Po podání exekučního návrhu nezačne exekutor okamžitě „zabavovat“ majetek dlužníka, ale nastává druhá fáze – rozhodování soudu o nařízení exekuce samotné. V případě, že exekuční návrh nebude perfektní, soud exekuční návrh zamítne a exekuce nebude nařízena.

Co musí návrh obsahovat?

– jména, příjmení a bydliště účastníků

– uvedení skutečnosti o tom, kdo návrh činí, které věci se návrh týká, co navrhovatel sleduje

– datum a podpis

– označení exekutora, který má být soudem pověřen k provedení exekuce, popř. soudu, jemuž je určen, pokud je návrh podáván přímo soudu a nikoliv exekutorovi

– označení exekučního titulu, uvedení povinnosti, která má být exekucí vymožena, uvedení rozsahu, v jakém byla povinnost splněna, a také důkazy, kterých se věřitel dovolává

K návrhu je nutno připojit originál nebo úředně ověřenou kopii exekučního titulu opatřeného potvrzením o jeho vykonatelnosti nebo stejnopis notářského zápisu nebo exekutorského zápisu se svolením k vykonatelnosti.

Proč zvolit FABIAN & PARTNERS?

Při podání návrhu na nařízení exekuce neplatí věřitel žádný soudní poplatek. Naší odměnou je zejména advokátní odměna dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti, která je v rámci žaloby požadována po dlužníkovi. Náklady exekučního řízení tedy hradí dlužník. V případě neúspěšné exekuce od Vás nebude advokát ani exekutor požadovat odměnu ani úhradu nákladů exekuce. V případě vymožení dlužné částky jsou naší odměnou opět náklady právního zastoupení přiznané soudem v rozhodnutí, jež je exekučním titulem.

Právnická firma roku 2022 – ocenění pro FABIAN & PARTNERS