Směnečný platební rozkaz je specifické soudní rozhodnutí na základě podané směnečné žaloby. Předpokladem, aby soud vydal směnečný platební rozkaz, je držba a předložení originálu směnky, který má veškeré zákonem předepsané náležitosti (směnku Vám rádi bezplatně zhodnotíme). Při podání žaloby (návrhu na vydání směnečného platebního rozkazu) hradíte pouze soudní poplatek ve výši 5% z jistiny pohledávky, který je však vyžadován v rámci žaloby po dlužníkovi (stejně jako naše odměna).

Výhody směnečného platebního rozkazu:

– zkrácené řízení a zjednodušené dokazování

– omezené námitky dlužníka

– exekuční titul, tzn. je možné nařídit exekuci

V případě podání námitek ze strany dlužníka soud směnečný platební rozkaz zruší a nařídí jednání, případně může rozhodnout i bez jednání.

Nabízíme rovněž podání exekučního návrhu a samotné provedení exekuce prostřednictvím exekutora.

Máte li zájem o podání návrhu na vydání směnečného platebního rozkazu, zašlete nám (emailem, objednávkovým formulářem, poštou) kopii směnky, následně zdarma provedeme právní rozbor případu. Po celou dobu řízení zůstáváte majitelem směnky, tzn. směnku na nás nepostupujete.

Naše odměna

Při úspěšném soudním vymožení dluhu ze směnky obdržíte celou jistinu dluhu, úroky, popř. dohodnuté penále a soudní poplatek v plné výši, žádné jiné náklady věřiteli nevznikají.