Jednou z cest, jak řešit neuhrazené faktury či nesplacené půjčky je mimosoudní vymáhání pohledávek. Mimosoudní vymáhání je službou složenou  z rozsáhlého souboru činností.

Mimosoudní vymáhání pohledávek v krocích

Prvním krokem je vždy analýza podkladů a samotného dlužníka z veřejných i neveřejných rejstříků. Následně zasíláme před-žalobní (advokátní) výzvu, kde dlužníka vyzýváme k zaplacení pohledávky. Výzva je podmínkou pro to, aby soud přiznal náklady právního zastoupení. Mimosoudní vymáhání častokrát slouží pro zlepšení pozice věřitele pro další (soudní) řízení. Věřitel totiž častokrát nemá kompletní podklady (nebo nemá podklady žádné) a v rámci mimosoudního jednání se pokoušíme dlužníka přijmět k podpisu různých dokumentů, jako např. dohoda o narovnání, uznání dluhu, splátkový kalendář s možným sesplatněním v případě nedodržení splátek apod. I když v mimosoudním řízení nedojde k vymožení, častokrát se pozice pro soudní jednání díky výše uvedenému postupu výrazně zlepší.

Následně se cesty jednání rozdělí podle toho, zda dlužník chce či nechce dluh uhradit. Pokud dluh neuhradí, automaticky následuje soudní vymáhání – a to formou žaloby na zaplacení či návrhu na vydání platebního rozkazu.

Trestní oznámení a náhrada škody

S odkazem na trestní zákoník, při vymáhání pohledávek prověřujeme, zda svým jednáním dlužník nenaplnil skutkovou podstatu, např. pro trestný čin zpronevěra, podvod, porušení povinnosti při správě cizího majetku, poškození věřitele, zvýhodnění věřitele. Po domluvě s věřitelem podáváme trestní oznámení.